เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

จากในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาวัววิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลพวงลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสกำหนดให้จะต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณสมบัติของผู้ประกันตนม.40

• เชื้อชาติไทย
• ดำรงชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• แก่ตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานผู้รับจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และ ม.39 มาก่อน
• ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเริ่มต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นเริ่มต้นด้วย 00)
• ผู้ทุพพลภาพที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนม.40 ได้

หนทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บไซต์ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธกส.ทุกสาขา
4.โครงข่ายประกันสังคม ทั่วทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 หนทาง ได้แก่

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีทุพพลภาพ

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

หนทางที่ 1 และหนทางที่ 2
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท

หนทางที่ 3
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชาติ

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้น กรณีตายเพราะอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

หนทางที่ 1 และหนทางที่ 2

ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินเกื้อหนุนกรณีตาย 8,000 บาท ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

หนทางที่ 3

ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจบความเป็นผู้ประกันตน

หนทางที่ 1

-ไม่คุ้มครอง-

หนทางที่ 2

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนทดแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมระบุ

หนทางที่ 3

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนทดแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมระบุ
*ผู้ประกันตนหนทางที่ 2 และหนทางที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมอีก (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีเกื้อหนุนบุตร
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
*ขณะรับเงินเกื้อหนุนบุตร จะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

หนทางที่ 1 และ

หนทางที่ 2

-ไม่คุ้มครอง-

หนทางที่ 3

ได้รับเงินเกื้อหนุนบุตรรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่ตอนแรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์