รมว.แรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้ “โครงการส่งเสริมรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” แม้สมัครสมาชิกตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 พ.ย. 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงการส่งเสริมรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 พ.ย. 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างชนชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงการเพียงแต่ 4 วันเท่านั้น แม้ไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะก่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างชนชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ รวมทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งใจจริงที่จะแก้ไขเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการส่งเสริมรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างชนชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามข้อตกลงโครงการฯ มีรายได้ดูแลตนเองรวมทั้งครอบครัว ทั้งยังนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการค้า รวมทั้งสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมประสงค์ดีนายจ้าง สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่รู้โครงการฯ เวลานี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งนายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อให้ทราบข้อมูลรวมทั้งมาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เวลานี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 รวมทั้งที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่จดทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งเร่งรัดให้สมัครสมาชิกภายในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนมากที่ยังไม่เคยทราบข้อมูลโครงการรวมทั้งยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตรงนี้

job

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจทานคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินช่วยเหลือ สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ ในเรื่องที่นายจ้างไม่อาจจะสมัครสมาชิกร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างรวมทั้งเลขบัญชี) รวมทั้งสำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลปกติ) โดยเซ็นชื่อรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ หรือแม้อยากสอบถามข้อมูลอื่นๆให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว