5 สิงหาคม 2564 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองป้องกันเงินฝาก กล่าวมาว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินฝากจะได้รับความคุ้มครองป้องกันเงินฝากโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ วงเงินคุ้มครองป้องกันที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากอีกทั้งระบบ ซึ่งนับว่าเป็นพสกนิกรส่วนใหญ่ของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินฝากในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองป้องกันของสถาบันมีจำนวนทั้งหมดทั้งปวง 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นและก็เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันมีจำนวน

ทั้งหมด 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันคุ้มครองป้องกันเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA มีหน้าที่สำคัญสำหรับในการคุ้มครองป้องกันเงินฝากแก่ผู้ฝากในขณะที่เป็นบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินฝากซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18ที่ สาขาแบงค์ต่างประเทศ 12 ที่ บริษัทเงินทุน 2 ที่ และก็บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 ที่ รวมทั้งสิ้น 35 ที่ ซึ่งจะคุ้มครองป้องกันทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองป้องกันบัญชีเงินฝาก 5 จำพวก ตัวอย่างเช่น 1.เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 2.เงินฝากออมทรัพย์ 3.เงินฝากประจำ 4.บัตรเงินฝาก และก็ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันจะต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ถ้าเกิดสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุมัติ ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด
ท่านสามารถตรวจทานเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปกป้องเงินฝากถึงที่เหมาะwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองป้องกันเงินฝาก โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand